KALİTE – ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ


HEDEF VE İLKELER

RMK MARINE, çalışanlarıyla birlikte, sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyor. Ülkesi, müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefliyor.

Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak ana görevimizdir.

Tüm üretim ve hizmet prosesleri, gerekli kaynaklar da dahil olmak üzere ilgili süreçler, prosedür ve sistem talimatları ile dokümante edilir. Dokümante edilmiş süreçlere, prosedürlere, standartlara, iş yöntemlerine ve iş talimatlarına uygun çalışıldığının kontrolü sağlanmış olup, uygun prosedürlere göre üretim yapılır. RMK Marine’de üretim, bakım, onarım ve tadilat faaliyetleri, Kalite Yönetim Sisteminin gereklerine uygun olarak, nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

RMK Marine, ürün şartlarına uygunluğunu sağlamak ve Kalite – Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz, geliştirme ve denetim sürecini planlar ve uygular.
 

KALİTE POLİTİKASI

RMK MARINE, bulunduğu sektörün gelişmesinde öncü, güvenilir dünya şirketleri arasında yer almayı ilke edinmiştir.

Bu politikanın ana öğeleri içinde,

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, milli kimliğimize, yasal yükümlülüklerimize ve uluslararası standartlardaki kalite anlayışına uygun askeri, ticari ve gezi amaçlı deniz taşıtlarını tasarlamak, üretmek, tamir bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında süreçlerimizi ve hedeflerimizi gözden geçirerek kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak,
 • Müşteri, şirket ve çalışanları arasında iletişim, paylaşma, dayanışma, işbirliği bilinci, güven duygusunu oluşturmak ve sürekli kılmak,
 • Tedarikçi ve çözüm ortakları ile sürdürülebilir, güvene dayalı bir işbirliği içinde gelişmelerine destek olmak,

bulunmaktadır.
 

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

 
RMK MARINE uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği gemi, yat inşası, tamir bakım ve onarım faaliyetlerinde, sektörsel büyük riskleri en aza indirmeyi, çevre - iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında sektöre öncülük etmeyi, Koç Topluluğu Çevre ve İSG Standartlarına uymayı,  ilgili Çevre Mevzuatı ve İSG Mevzuatı gereklerine uymayı, sıfır kaza hedefine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı hedef edinmiştir.
Bu hedeflerimiz arasında;


 • Proses ve faaliyetlerimizde;

  • Hammadde kullanımında doğaya ve insan sağlığına zararsız ürünler kullanmak, israfı azaltacak tedbirler almak, hurda ve fire oranlarını asgari seviyeye çekmek, 

  • Çalışanlarımız ve alt işverenlerimizi Çevre Etkenleri bakımından korumak, kontrol altında tutmak ve oluşabilecek olumsuz çevre etkilerini minimuma indirmek,
  • RMK MARINE ve alt işveren çalışanlarımız için daha emniyetli, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımını sağlamak,
  • Oluşabilecek kirliliği kaynağında önleyerek atık miktarını azaltmak, kontrol altında tutmak ve çevreye olan olumsuz etkilerini azaltarak sürekliliğini sağlamak,
 • Verimli ambalajlama çalışmaları ile tekrar kullanımı teşvik etmek ve geri dönüşümlü olmalarını sağlamak, 
 • Hava, su, enerji ve doğal kaynakları koruyarak verimli kullanma yöntemlerini geliştirmek, israfı, kirliliği, sızıntıyı, döküntüleri ve gürültüyü asgari seviyeye çekmek ve önlemek,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili acil durum risklerini azaltmak, acil durumlarda bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği ve dayanışma içerisinde olmak,
 • Çevre ve insan sağlığını koruma bilincini tüm çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve çevremize yaymak, verilecek eğitimlerle sürekli gelişmelerini sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri gereklerine uygun olarak düzenlemek, dokümante etmek,
 • ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemlerini devamlı gözden geçirmek suretiyle riskleri en aza indirmek, etkin bir entegre yönetim sistemi için risk ve fırsatları belirlemek, sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve geliştirmek bulunmaktadır.
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili amaç ve hedefler çerçevesinde, projeler ve sorumlularının belirlenmesini, denetlenmesini, Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın etkin bir şekilde yürütülmesini Üst Yönetim taahhüt eder.
Tüm çalışanlarımız, çalışan temsilcimiz ve alt işverenlerimiz Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı öğrenmekle, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygulanmasına katılmakla yükümlüdür.

 


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
RMK MARINE ve çalışanları olarak, tasarımını veüretimini  yaptığımız askeri, ticarive gezi amaçlı deniz taşıtları için ilgili iş süreçlerimiz olan,ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerine özgü, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik riskleri yönetmek amacıyla;

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasalar, mevzuatlar ve sözleşmelere uyulması,
 • Bilgi güvenliği sisteminin üç ana öğesi olan gizlilik, bütünlük, ve erişebilirlik kurallarına uygun, bilgi varlıklarına ve süreçlerine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesive güvence altınaalınması,
 • Bilgi güvenliği yetkinliğini ve farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal eğitimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre bir şekilde yöneterek,  deniz taşıtları sektöründe bilgi güvenliği yöntem ve yönetiminde örnek bir kuruluş olmak için tüm gayretimizle çalışırız.

Üst Yönetim Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli kaynakları ve işbirliğini sağlayacağını taahhüt eder.


ENERJİ POLİTİKASI
 
RMK MARINE ve çalışanları olarak, “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz çerçevesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni de benimseyerek, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde, gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda;

•   Ürünlerimizde ve tüm süreçlerimizde enerjinin, ham maddenin ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
•   Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği gözetilmiş ürünlerin, enerji verimli teknolojilerin, uygulamaların tercih edilmesi ve hizmetlerin temin edilmesi,
•   Ürün ve üretim süreçlerinin tasarım ve revizyonlarında enerji performans iyileştirilmelerinin dikkate alınması,
•   Kaynak verimliliği ve enerji verimliliği konusunda çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, toplumun ve tüm değer zincirimizin bilincinin artırılması,
•   Rekabetçi alternatif yeni teknolojiler ve dijital uygulamaların takibi ve süreçlere entegrasyonu,
•   Enerji performansı ve yönetiminde amaç ve hedefleri belirlerken sürekli iyileşmenin gözetilmesi,
•   Enerji perspektifiyle risk ve fırsatları değerlendirerek proaktif çözümler üretilmesi,
•   Tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin de enerji ve çevreyle ilgili süreçlere benzer bir bilinçle yaklaşması konusunda teşvik edilmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemleri ve Global İş Etiği ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
 

RMK MARINE’nin Sahip Olduğu Sertifikalar

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • Milli Savunma Bakanlığı Üretim İzin Belgesi
 • NATO & Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi
 • ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası